مشاهده تریلر
دکتر کالیگاری، سزار و پیش بینی های مرگبار او.
همراه با زیرنویس چسبیده