رتبه
عنوان
فروش آخر هفته
فروش کل
هفته اکران
1
$15M
$21.8M
1
2
$7.7M
$10.1M
1
4
$6.9M
$58.5M
3
5
$5.2M
$20.5M
2
7
$3.6M
$185.9M
8
9
$2M
$280.6M
9
10
$1.7M
$2.2M
1