رتبه
عنوان
فروش آخر هفته
فروش کل
هفته اکران
1
$28.7M
$51.5M
1
2
$15.3M
$26.1M
1
3
$4.9M
$37.6M
3
4
$3.8M
$116.4M
9
5
$3.6M
$1.7M
1
6
$3.5M
$211.1M
10
7
$3.2M
$60.4M
6
8
$2.4M
$85.1M
9
9
$2.1M
$8.1M
2
10
$1.6M
$2.1M
1