مشاهده تریلر
در یک صبح بارانی، ایم سو وون به سمت مدرسه اش حرکت میکند که فاصله ی زیادی با خانه ندارد. پدرش در یک کارخانه ی محلی کار میکند و مادرش در مغازه ی طبقه ی پایین خانه شان مشغول کار است. چند ساعت بعد، پدر سو وون تماسی از دفتر پلیس دریافت میکند که ...
همراه با زیرنویس چسبیده